Lähiö

BLOGIT | Lähiö

Matkalla kotiin

Koti on mielestäni ihmisoikeus. Miksi sitä ei ole kaikilla? Arkisen ja tavanomaisen myöhäisiltapäivän ruuhkabussissa matkalla kotiini en saa mielestäni kodittomuutta.

Kodittomuuden syitä on monia, mutta ainoa merkityksellinen ja käytännöllinen asia on että näillä ihmisillä ei ole kotia. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ole merkitystä, oletko romanikerjäläinen vai kantasuomalainen.

Oikeus inhimilliseen asumiseen, puhtauteen, ruokaan, turvallisuuteen, koulutukseen ja terveyteen. Monille se on huomaamaton ja itsestäänselvyytenä pitämä etuoikeus kansalaisuuden ja varallisuuden puolesta.

Köyhyys, huono-osaisuus ja asunnottomuus eivät ole ihmisen perusoikeuksia. Joskin pidän kerjäämistä oikeutena. Oikeutena hankkia elantonsa tällä viimeisellä tavalla joka estää mahdollisen nälkäkuoleman.

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (YK)

Hyväksytty YK:n yleiskokouksessa: 16.12.1966 Kansainvälinen voimaantulo: 3.1.1976 Voimaantulo Suomen osalta: 3.1.1976.

TSS-oikeuksille on tyypillistä, että ne eivät toteudu yksinomaan sillä, että valtio pidättäytyy toimimasta niiden vastaisesti. Ne vaativat yhteiskunnalta toimia ja voimavaroja.

Artikla 11

1. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon, sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämä oikeus toteutetaan, ja ne tunnustavat tässä yhteydessä vapaaehtoisuuteen perustuvan kansainvälisen yhteistoiminnan olennaisen merkityksen.

2. Tunnustaessaan jokaiselle perusoikeuden olla vapaa nälästä tämän yleissopimuksen sopimusvaltioiden tulee yksinään ja kansainvälisen yhteistoiminnan avulla ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, joihin kuuluu konkreettisten ohjelmien laatiminen: a) parantaakseen ravinnon valmistus, säilytys ja jakelumenetelmiä käyttämällä täysin hyväksi teknistä ja tieteellistä kokemusta, levittämällä tietoja ravintoaineopin periaatteista sekä kehittämällä tai uudistamalla maatalousjärjestelmiä, jotta saavutettaisiin luonnonvarojen mahdollisimman tehokas kehittäminen ja hyväksikäyttö; ja b) varmistaakseen maailman elintarvikevarastojen tasapuolisen jaon suhteessa tarpeeseen ottaen huomioon sekä elintarvikkeita tuovien että niitä vievien maiden ongelmat.

Asunnottomuus ei ole jonkin kansanosan, kulttuurin tai yksilön yleisesti hyväksytty asema yhteiskunnassa. Asunnottomuus ja sen pitkittyminen on mielestäni seurausta valtion ja kunnan harjoittamasta politiikasta.

Suomen perustuslaki

19 § Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

10 § Yksityiselämän suoja

Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu.

Missä on kodittoman yksityiselämä, kunnia ja kotirauha? Ota kantaa ja vaikuta! Asunnottomuus voi kohdata jokaista.

Pitäisikö kunnalla tai valtiolla olla varalla ylimääräisiä asuntoja jotta voitaisiin nopeasti auttaa asunnottomaksi joutunutta yksilöä tai perhettä? Mielestäni kyllä.

Kommentoi