Asuminen

ASUMINEN | Susanne Hiltunen |

Isännöitsijä hoitamaan yksityisteitä

Kotiin ja mökille on päästävä, mutta useille kiinteistöille kuljetaan maksullisten yksityisteiden kautta. Monille niistä on tulossa isännöitsijä korvaamaan osakkaiden muodostaman hoitokunnan.

Turkulainen Aulis Valtonen on kulkenut Rymättylän mökilleen yksityistietä pitkin pian 30 vuotta.
– Toimin tässä tiekunnan ja tiehoitokunnan puheenjohtajana. Tieosakkaat eivät ole innostuneita kokouksista, vaikka joku nyt vielä käy hoitokunnan kokouksissa, pakollisen byrokratian pyörittäjä miettii.

Valtosten mökkitielle on käymässä samoin kuin monelle muullekin yksityistielle. Tie tullaan yhdistämään toiseen yksityistiehen, ja niille nimetään isännöitsijä, joka korvaa osakkaiden muodostaman hoitokunnan. Samalla osakkaiden velvollisuudet osallistua tienhoitoon vähenevät, mutta maksuvelvollisuutta se ei poista, päinvastoin.

Kukin yksityistien varren asukas maksaa tienpidosta oman osuutensa, lisäksi yksityistien varrelta kiinteistön hankkinut hankkii itselleen saman tien tukun velvoitteita.
– Kun joku on ostamassa kiinteistöä, yritän aina muistutella, että pitää samalla kauppoja tehdessä selvittää, kuka on tiekunnan vastuuhenkilö ja mikä on kaupan kohteena olevan kiinteistön tiemaksu. Se voi olla suurikin, maanmittausinsinööri Birit Keva Naantalin kaupungilta varoittaa.

”Tavallaan tiekunnan asiat ovat olleet työllistäviä.”

Valtosten mökille johtavan yksityistien maksuissa ei toistaiseksi ole tullut vastaan yllätyksiä. Siihen on osaltaan vaikuttanut se, että Valtonen on toiminut tien perustamisesta asti, vuodesta 1993 lähtien, mukana tiekunnassa, ensin sihteerinä ja sittemmin puheenjohtajana.
– Tavallaan tiekunnan asiat ovat olleet työllistäviä. Tien varrella on laituri, jossa on 42 venepaikkaa. Kun niiden haltijat ovat vaihtuneet, on hoitokunnan pitänyt onkia henkilöiden yhteystietoja. Nyt venepaikkojen vuokraaja vaan maksaa meille, se vähensi väkeä ja oli suuri helpotus. Tilitoimisto taas hoitaa rahapuolen, Aulis Valtonen kertoo.

Yksityisteillä on aina oltava tiekunta, jonka osakkaita ovat kaikki tienvarren kiinteistönomistajat ja vakituiset tien käyttäjät. Tiekunta voi sitten päättää, hoitaako sen asioita kolmijäseninen hoitokunta tai erikseen palkattu tieisännöitsijä. Näiden tehtävänä on vastata kunnossapitotöiden järjestämisestä, kilpailuttamisesta ja ostamisesta. Lisäksi he vastaavat tiekunnan kokousten valmisteluista.

Valtosten Markeluodontien tieosakkaiden maksuosuudet määrättiin tien perustamisen yhteydessä, senaikaisen tienkäytön mukaan. Nämä tieyksiköt ovat sittemmin olleet pohja, jonka mukaan tiemaksuja on uusille tienvarren osakkaille määrätty.

Hiljattain eräs alueen kiinteistö vaihtoi omistajaa. Uusi omistaja vaati yksityistielle uutta yksiköintiä. Koska tien yksiköinti oli yli viisi vuotta vanha, riitti vain yhden osakkaan vaatimus siihen, että koko tie on nyt yksiköitävä uudestaan, jolloin kaikkien tieosakkaiden tiemaksut menevät uusiksi.

”Nyt minulla on vireillä kaksi riitatapausta, mutta joskus niitä on kymmenenkin vuodessa.”

Maanmittauslaitoksella on selkeä ohjeistus siitä, miten yksityisteiden varren kiinteistönomistajien tiemaksuja määrätään. Tiehoitokunnat voivat toki poiketa ohjeista, mutta mikäli maksuista myöhemmin aiheutuu kiistaa ja niistä valitetaan kaupungin tiejaostolle, muutetaan maksut suositusten mukaisiksi.
– Minä yritän ensin sovitella, sitten harvat tapaukset jatkavat tiejaostoon. Nyt minulla on vireillä kaksi riitatapausta, mutta joskus niitä on kymmenenkin vuodessa, pian 20 vuotta yksityistieasioita hoitanut Birit Keva kertoo.

Maanmittauslaitoksen ohjeistuksen mukaiset maksut merkitsevät, että ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön painoluku on maksua määrättäessä 900 eli 900 yhdensuuntaista matkaa.

Vastaava painoluku vapaa-ajankiinteistöille voi olla 700, 500, 300 tai 150, sen mukaan, miten paljon asukkaat tietä käyttävät.
– Jos kulutat koko tietä, maksat. Tiekunta voi päättää, että lomakiinteistö, jossa ollaan paljon, voi olla 700.

Yksityistieosakkaiden tiemaksut vaihtelevat sen mukaan, millaista rasitusta tien käyttö heidän kohdallaan merkitsee. Tiemaksun määräytymisperusteet vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä ympärivuotinen tai loma-asukas. Kultakin yksityistienvarren kiinteistönomistajalta tiemaksua kuitenkin peritään.
Yksityistieosakkaiden tiemaksut vaihtelevat sen mukaan, millaista rasitusta tien käyttö heidän kohdallaan merkitsee. Tiemaksun määräytymisperusteet vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä ympärivuotinen tai loma-asukas. Kultakin yksityistienvarren kiinteistönomistajalta tiemaksua kuitenkin peritään.

Uuden kiinteistönomistajan tulee ottaa yhteys tiekunnan puheenjohtajaan, sillä joka tapauksessa uusi kiinteistönomistaja merkitään maksuunpanoluetteloon seuraavassa tiekunnan kokouksessa.

Kokouksia pidetään vain kerran vuodessa, joskus jopa harvemmin. Kokouksissa päätetään uusien tieoikeuksien myöntämisestä. Samalla uudelle osakkaalle vahvistetaan tieyksiköt ja osakas merkitään tieosakasluetteloon.

Kokouksissa määrätään tiemaksuista sekä erilaisten käyttömaksujen perusteista.
– Maksuunpanoluettelo on oltava nähtävillä kaksi viikkoa ennen virallista kokousta. Mikäli siihen on huomauttamista, luetteloon voidaan tehdä korjauksia tiekunnan kokouksessa, Keva opastaa.

”Alle puolet teistä on niitä, joissa on isännöitsijä.”

Päätöksiin tyytymätön tieosakas voi valittaa asiasta kuntaan. Kunnassa asiaa käsittelee ensin viranhaltija, usein maanmittausinsinööri. Mikäli asia ei hänen kanssaan asioimalla selviä ja asia vaatii toimituksen, käsitellään valitusta luottamushenkilöistä kootussa tiejaostossa.

Kuntaan voi valittaa myös silloin, jos tiekunta ei kokoonnu. Birit Kevan mukaan on olemassa paljon järjestäytymättömiä tiekuntia, joissa joku vaan hoitaa asioita.
– Jos on riitaisaa, neuvon hakemaan tiekunnan perustamista. Alle puolet teistä on niitä, joissa on isännöitsijä, maanmittausinsinööri arvioi tilannetta Naantalissa.

Vuonna 2020 on tiedossa muutoksia yksityistielakiin. Silloin lakkaavat muun muassa kuntien tielautakunnat. Sen jälkeen tyytymättömien tieosakkaiden on kohdistettava valituksensa suoraan käräjäoikeuksiin.
– Se merkitsee samalla lisäkustannuksia tieosakaille, Birit Keva muistuttaa.

Katu vai tie?

Suomessa on kolmenlaisia teitä eli maanteitä, katuja ja yksityisteitä. Maanteiden ylläpidosta huolehtivat Liikennevirasto ja Ely-keskus. Kuntien alueella on katuja. Kaikki muut tiet ovat yksityisteitä, vaikka osa niistä on kunnan hoitamia.

Yksityistiet puolestaan jaetaan kolmeen luokkaan. On olemassa toimitus- ja sopimusteitä sekä kiinteistöjen omia teitä. Toimitustie on jossakin virallisessa toimituksessa perustettu tie, jota joku muu saa käyttää pysyvästi, viranomaisen vahvistamalla luvalla.

Sopimustie on tie, jonka käyttöön jollekin kiinteistölle on annettu kirjallinen tai suullinen sopimus. Sopimus sitoo vain niitä, jotka sen ovat tehneet, sekä heidän perillisiään.

Oma tie tarkoittaa kiinteistön omalla alueella olevaa tieosuutta. Näiden käyttö on sallittu vain kiinteistön omistajalle tai haltijalle.

Kommentoi